1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


2. DEFINICJE


Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


  1. Operatorem i administratorem Fashionly.pl jest PragmaticAD.

  2. Użytkownikami Fashionly.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły lat 18 i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące w własnym imieniu nabywać prawa i obowiązki, osoby fizyczne, które ukończyły lat 13, a które nie ukończyły lat 18 w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i obowiązki na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Fashionly.pl zapewnia Użytkownikowi możliwość: (a) przeglądania informacji o Produktach oferowanych przez Sklepy, (b) wskazanie adresu i przejście na stronę internetową Sklepu, (c) dodawanie własnych zdjęć lub innych grafik prezentujących w szczególności tematykę modową, w tym stylizacje modowe Użytkownika lub inne, (d) dodawanie treści i komentowanie, ocenianie już zamieszczonych materiałów w ramach Fashionly.pl., (e) dostęp do treści publikowanych w ramach Fashionly.pl.

  4. PragmaticAD informuje Użytkownika, że: (a) nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym Produktów, w szczególności dotyczącym ich dostępności, czasu dostawy, ceny lub właściwości a informacjami o  Produktach prezentowanymi w ramach Fashionly.pl przez PragmaticAD lub Sklep, (b) wszelkie zapytania dotyczące Produktów należy kierować bezpośrednio do Sklepu, za pośrednictwem formularzy lub danych kontaktowych zamieszczonych na jego stronie internetowej, (c) PragmaticAD nie prowadzi sprzedaży lub pośrednictwa w sprzedaży Produktów, tym samym informacje o Produktach zamieszczone na Fashionly.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

  5. Wszelkie transakcje handlowe, których przedmiotem są Produkty, zawierane lub dokonywane są wyłącznie na warunkach ustalonych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym, PragmaticAD nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z terminowością lub prawidłowością realizacji Transakcji, w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji, realizacji uprawnień Użytkownika związanych z gwarancją lub rękojmią Produktu, lub terminowością realizacji Transakcji bądź materiałami reklamowymi Sklepu.

4. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA


  1. Użytkownik może przeglądać treści Fashionly.pl: (a) bez konieczności rejestracji Konta, przy czym ten sposób korzystania z Fashionly.pl ogranicza dostępność Użytkownika do niektórych funkcjonalności Fashionly.pl; (b) z użyciem indywidualnego Konta, które jest mu przyznane w drodze dokonania poprawnej Rejestracji.

  2. Korzystanie z Fashionly.pl z użyciem Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do szeregu funkcjonalności serwisu Fashionly.pl, w szczególności do dodawania zdjęć i grafik, przeglądania historii ich dodawania oraz innych. Funkcjonalność dostępna w ramach Konta może być modyfikowana przez PragmaticAD, o czym Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany za jego pośrednictwem.

  3. Użytkownik może dokonać Rejestracji Konta w Fashionly.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,

  4. Po dokonaniu Rejestracji – Użytkownik uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta za pomocą (a) wybranego i uzyskanego Loginu i Hasła,

  5. Użytkownik może usunąć Konto w każdym czasie lub zakończy korzystanie z Fashionly.pl i opuścić Fashionly.pl.

5. PRAWA,OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA


  1. Użytkownik zobowiązuje się do: (a) korzystania z Konta wyłącznie osobiście i nieudostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim, (b) korzystania z Fashionly.pl w sposób nienaruszający dóbr osobistych i praw majątkowych lub niemajątkowych innych osób, w tym w szczególności prawa do wizerunku, praw autorskich osób trzecich lub prawa własności przemysłowej, (c) nierozsyłania niezamówionych informacji handlowych własnych lub podmiotów trzecich jak również do nierozsyłania „spamu”, (d) nie ingerowania w treści publikowane przez PragmaticAD, (e) niezamieszczania treści, komentarzy lub materiałów w Fashionly.pl o charakterze bezprawnym lub społecznie za niewłaściwe lub promujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem PragmaticAD, (f) niegenerowania zawyżonego wolumenu wyświetleń Fashionly.pl, które nie odzwierciedlają świadomej aktywności innych Użytkowników, (g) niepodejmowania czynności i działań mających na celu lub powodujących zakłócenia w działalności Fashionly.pl lub naruszających jego integralność lub prawidłowość wyświetlania jego treści.

  2. Użytkownik oświadcza, że: (a) podanego przez niego danego osobowe w formularzu rejestracyjnym należą do Użytkownika, są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym, (b) umieszczane przez niego treści w ramach serwisu Fashionly.pl nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej oraz (d) posiada wszelkie zgody lub prawa, wymagane do zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, do rozporządzania publikowaną treścią, komentarzami i materiałami w ramach Fashionly.pl, (f) ma świadomość, że PragmaticAD nie prowadzi sprzedaży Produktów a prezentowana przez Sklepy materiały reklamowe oraz okres dostępności Produktu ma charakter wyłącznie informacyjny, (g) upoważnia PragmaticAD do oznaczania materiałów, treści i danych udostępnionych przez Użytkownika za pomocą loginu, nick’u lub innymi danymi identyfikującymi Użytkownika, który je umieścił – podanymi podczas procesu rejestracji Konta lub w ramach Konta.

  3. Użytkownik gwarantuje, że w przypadku gdy nie osiągnął wieku pełnoletniości, samodzielnie posiada lub otrzymał potrzebne pozwolenie w wymaganej prawem formie od swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych na potrzeby związane z korzystaniem z Fashionly.pl.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI PRAGMATICAD


  1. PragmaticAD ma prawo do: (a) moderowania i edycji treści zamieszczanych przez Użytkowników, (b) komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności za pośrednictwem Konta, poczty elektronicznej Użytkownika lub komunikatów prezentowanych w ramach Fashionly.pl w zakresie związanym z aktywności Użytkownika w ramach Fashionly.pl jak również działalności PragmaticAD, (c) usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, (d) ograniczenia funkcjonalności Konta lub Fashionly.pl w każdym czasie, o czym poinformuje Użytkownika, w szczególności w przypadku prowadzenia prac technicznych lub awarii Fashionly.pl, sieci Internet lub jej operatora lub w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści Fashionly.pl, (e) wykorzystywania wpisów, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych w Fashionly.pl lub przesłanych do PragmaticAD przez Użytkownika na zasadach określonych Regulaminem.

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


  1. Polityka prywatności obowiązująca na Fashionly.pl jest dostępna pod niniejszym adresem „Polityka prywatności”. Użytkownik podczas pierwszej wizyty na Fashionly.pl zapoznaje się z jej treścią i dokonuje jej dobrowolnej akceptacji stosownie do postanowień Polityki prywatności.

7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA AUTORSKIE


  1. Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe, handlowe, gospodarcze oraz nazwy własne należące do podmiotów trzecich są używane przez PragmaticAD w ramach Fashionly.pl wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.

  2. Szata graficzna, układ treści, materiały lub jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) zamieszczane przez PragmaticAD w ramach Fashionly.pl mogą być wykorzystane przez Użytkowników tylko w celach informacyjnych lub od użytku osobistego.

  3. Korzystanie z materiałów graficznych, tekstowych, materiałów audiowizualnych, i/lub baz danych oraz innych elementów zawartych w Fashionly.pl, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do tych utworów lub baz danych PragmaticAD – w szczególności zabronione jest modyfikowanie, retransmitowanie niezależnie od użytych środków przekazu lub kopiowanie fragmentów, części lub całości treści Fashionly.pl, w szczególności w zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i jej następcze wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.

  4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i/lub głosu lub innych osób przez PragmaticAD - w zakresie zamieszczonych przez Użytkownika materiałów lub treści w ramach Fashionly.pl lub na potrzeby zamieszczenia tych treści lub materiałów w innych serwisach internetowych lub innych stron internetowych, z których PragmaticAD korzysta podczas prowadzonej działalności gospodarczej, reklamowej i promocyjnej. Licencja, określona w zdaniu poprzednim, uprawnia PragmaticAD do publikacji wizerunku lub głosu Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

  5. Użytkownik oświadcza, że w przypadku udostępnienia, opublikowania lub zamieszczenia w na Fashionly.pl – materiałów lub treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm) – udziela PragmaticAD i podmiotom z grupy kapitałowej PragmaticAD, niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji w odniesieniu tych utworów na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalenie i zwielokrotnianie utworu i jego fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą, na dysku komputerowym, (b) wykorzystywanie w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub fragmentach, wraz z prawem włączania utworów ( lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), (c) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór został utrwalony, użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono; wyświetlanie i wystawianie, (c) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy innym podmiotom oraz rozporządzanie zwielokrotnionymi egzemplarzami na podstawie zawartych umów barterowych, (d) wprowadzanie do obrotu, (e) publiczne wykonanie, odtwarzanie, nadawanie analogowe lub cyfrowe w jakimkolwiek systemie lub technologii, w tym udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice ( w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, (f) prawo do dostosowania do formatu urządzeń mobilnych i innych urządzeń, (g) rozpowszechnianie wszystkimi dostępnymi środkami, w tym publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadanie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu (h) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet, do sieci multimedialnych i telekomunikacyjnych w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami a także (i) zezwala PragmaticAD na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, (j) wykorzystanie utworu w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez prawa do rozpowszechniania utworu w sposób umożliwiający jego uruchomienie lub skopiowanie jego kodu źródłowego, (k) publiczne udostępnianie utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

  6. Usunięcie przez Użytkownika Konta – nie wpływa ważność udzielonych przez Użytkownika licencji na rzecz PragmaticAD jak również upoważnia PragmaticAD do ich dalszych archiwizowania i przechowywania w miejscu i czasie wybranym przez PragmaticAD.

8. ZWOLNIENIE PRAGMATICAD Z ODPOWIEDZIALNOŚCI


  1. PragmaticAD nie jest odpowiedzialne za: (a) treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników w ramach Fashionly.pl (b) autentyczność zamieszczanych przez Użytkowników lub Sklepu informacji oraz decyzji innych Użytkowników na ich podstawie podjętych, (c) utratę, uszkodzenie danych, materiałów i komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników w wyniku awarii sprzętu, działań osób trzecich, błędów systemowych, Internetu, działalności złośliwego oprogramowania, (d) działań podjętych względem Kont, materiałów i treści Użytkownika na podstawie niniejszej Regulaminu (e) treść materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych Sklepów.

  2. PragmaticAD dokłada należytej staranności w celu dokonywania następczej weryfikacji treści i materiałów zamieszczanych przez Użytkowników – w tym celu PragmaticAD prosi o zgłaszanie przez Użytkowników wszelkich zauważonych naruszeń Regulaminu.

  3. W przypadku gdyby, którekolwiek z oświadczeń Użytkownika okazało się nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, w szczególności w zakresie posiadania majątkowych praw autorskich, zgód na publikację wizerunku – Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia PragmaticAD z odpowiedzialności lub do naprawienia szkody powstałej na tej podstawie.

9. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ I POMOC


  1. PragmaticAD dąży do ciągłej poprawy i rozszerzenia funkcjonalności serwisu Fashionly.pl. Jeśli Użytkownik posiada sugestie, które mogą wpłynąć na poprawę jakości prezentowanych przez Fashionly.pl treści PragmaticAD – prosimy o kontakt: (a) w formie pisemnej na adres: PragmaticAD sp. z o.o., ul. Burakowska 5/7 (01-066 Warszawa) lub (b) na adres poczty elektronicznej: biuro@Pragmaticad.com. Jednocześnie, PragmaticAD zastrzega, że Użytkownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia (finansowe lub inne) za przekazane sugestie jak również PragmaticAD nie ma obowiązku ich wdrażania lub akceptacji.

  2. PragmaticAD rozpatruje zasadności każdego zgłoszenia według kolejności jego wpływu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Dalszy kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało dostarczone do PragmaticAD bądź pisemnie jeśli zgłoszenie zostało dostarczone w przedmiotowej formie.

  3. Każdorazowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej jak również zwięźle określać opis zdarzeń faktycznych, będących przedmiotem zgłoszenia.

  4. PragmaticAD zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia, jeśli przedmiot zgłoszenia związany jest z (1) nieznajomością postanowień Regulaminu lub (2) nie stosowania się do wskazówek i wytycznych przekazywanych przez PragmaticAD za pośrednictwem Konta, Fashionly.pl lub poczty elektronicznej.

  5. PragmaticAD zastrzega sobie prawo do opublikowania treści i przedmiotu zgłoszenia na Fashionly.pl lub innych stronach internetowych PragmaticAD – jeśli uzna to właściwe, konieczne lub warte udostępnienia szerszemu gronu Użytkowników.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują ważność.

  2. Prawem właściwym w zakresie interpretacji Regulaminu jest prawo polskie.

  3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu – stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.

  4. PragmaticAD zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Użytkownika niezwłocznie, najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie tej zmiany: (1) za pośrednictwem Fashionly.pl.pl oraz dostępnej zakładki „Regulamin”; lub (2) wiadomości e-mail; lub (3) za pośrednictwem informacji przesłanej do Konta Użytkownika – na co Użytkownik wyraża zgodę.

  5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu będzie rozpatrywał sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów Kodeksu Postepowania Cywilnego.

  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.11.2018 r.