Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych, w tym Danych Osobowych, oraz ochrony prywatności Użytkowników Serwisu i Użytkowników.

 

Definicje

Dane Osobowe (Dane) – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Danymi Osobowymi przetwarzanymi w ramach działania Serwisu są dane, o których mowa w pkt II. 1 niniejszej Polityki Prywatności.

Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki informacyjne, tworzone przez przeglądarkę internetową przy wejściu na każdą stronę internetową, zapisywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu lub Użytkownika, z którego Użytkownik Serwisu lub Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Podczas kolejnej wizyty z tego samego Urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na Urządzeniu jest zapisany odpowiedni Plik Cookies i ponownie przesłać zawarte w nim dane do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, czy Użytkownik Serwisu lub Użytkownik danego Urządzenia odwiedził już wcześniej określoną stronę internetową i w jaki sposób z niej korzystał.

Reklamodawca – podmiot zainteresowany prezentowaniem reklam swoich produktów lub usług Użytkownikom.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.fashionly.pl

Usługa – świadczona przez Właściciela Serwisu usługa polegająca na prezentowaniu Użytkownikom na zlecenie Reklamodawców treści reklamowych na stronach internetowych Wydawców.

Urządzenie – urządzenie końcowe, z którego Użytkownik Serwisu lub Użytkownik łączy się z Serwisem lub stronami internetowymi Wydawców, takie jak  np. telefon, tablet, komputer.

Użytkownik – osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z serwisów internetowych, którego dane, w tym Dane Osobowe, zapisywane są w Plikach Cookies umieszczanych na stronach internetowych Wydawców przez samych Wydawców lub przez Właściciela Serwisu.

Użytkownik Serwisu – osoba fizyczna lub inny podmiot korzystający z Serwisu, w szczególności Reklamodawca lub Partner Mediowy.

Właściciel Serwisu  – PRAGMATICAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Partner Mediowy – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna niebędąca konsumentem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zainteresowana zamieszczaniem reklam w zasobach własnych lub podmiotów trzecich. Partnerem Mediowym może być w szczególności: a) właściciel lub osoba zarządzająca aplikacją mobilną, b) influencer czyli osoba mająca kanał lub profil w mediach społecznościowych, c) właściciel lub osoba zarządzająca bazą mailingową; Partner Mediowy może umieszczać na stronie własne Pliki Cookies lub umożliwia Właścicielowi Serwisu umieszczenie na tej stronie Plików Cookies Właściciela Serwisu.

 

 1. Kim jesteśmy i co robimy

PRAGMATICAD SP. Z O. O. jest podmiotem z branży technologicznej, przedmiotem działalności którego jest dostarczanie narzędzi cyfrowych umożliwiających prezentowanie Użytkownikom na zlecenie Reklamodawców treści reklamowych na stronach internetowych Wydawców.

W ramach Usługi dostarczamy Reklamodawcom narzędzia zapewniające powierzchnię reklamową na stronach internetowych Wydawców. Nasz Serwis dostarcza również narzędzia pozwalające prezentować określone treści reklamowe tylko takim Użytkownikom, którzy potencjalnie mogą być zainteresowani produktem lub usługą prezentowanymi w treści przekazu reklamowego.

 

 1. Nasze dane

PRAGMATICAD SP. Z O. O. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa, KRS 0000694503, NIP 5272820694, REGON 368298879.

 

 1. Kontakt do nas

Poczta tradycyjna: PRAGMATICAD SP. Z O. O. ul. Burakowska 5/7, 01-066 Warszawa.

Poczta elektroniczna: kontakt@pragmaticad.com
Inspektor ochrony danych: Paweł Leszkowicz, iod@pragmaticad.com

 

Dane Osobowe

 1. Jakie Dane Użytkowników Serwisu gromadzimy, w jakim celu, na jakiej podstawie, i jak długo będziemy je przechowywać

W związku z korzystaniem z Serwisu możemy wykorzystywać Dane Osobowe (w szczególności w przypadku Użytkowników Serwisu zalogowanych w Serwisie), a także inne dane, które mogą ale nie zawsze umożliwiają identyfikację konkretnego Użytkownika Serwisu, zawarte np. w Plikach Cookies.

Jeśli w związku z korzystaniem z naszego Serwisu przez Użytkowników Serwisu wchodzimy w posiadanie ich Danych Osobowych jesteśmy administratorem tych Danych.

W momencie połączenia z naszym Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerach, w tym adresie IP lub numerze MSISDN, rodzaju Urządzenia oraz rodzaju oprogramowania na Urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie z Serwisem.

W przypadku chęci skorzystania z naszej Usługi prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym konieczne jest podanie innych danych, niezbędnych do zarejestrowania się i założenia konta w Serwisie. Podanie takich danych jest dobrowolne i nie stanowi obowiązku ustawowego, ale ich niepodanie uniemożliwia dokonanie rejestracji i założenie konta w Serwisie.

Dane, o których mowa wyżej, przetwarzamy w celu:

 

 1. Komu będziemy przekazywać Dane Użytkowników Serwisu

Dane mogą być przekazywane:

podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym:

Nie przewidujemy przekazywania Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 1. Jakie uprawnienia mają Użytkownicy Serwisu

Użytkownik Serwisu może złożyć wniosek (dotyczący Danych Osobowych) o:

 

Realizacja przez nas tych uprawnień uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z wnioskiem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego  uprawnioną.

Zakres każdego z wymienionych uprawnień oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia może skorzystać Użytkownik Serwisu, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania Danych Osobowych.

 

 1. Sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych

Niezależnie od praw wymienionych wyżej Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach Użytkownik Serwisu w dowolnym momencie może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jego Danych Osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania Danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać Danych Osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:

 

 1. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest udzielona zgoda, taką zgodę można w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodności z prawem przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

Wniosek o realizację uprawnień wskazanych w pkt II. 3-5 można złożyć na nasz adres wskazany powyżej w „Kontakt do nas”.

 

 1. Prawo złożenia skargi

Użytkownik Serwisu, który uzna, że jego Dane Osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem może  wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pliki Cookies

W ramach Serwisu korzystamy również z Plików Cookies, które mogą ale nie muszą być powiązane z Danymi Osobowymi Użytkowników Serwisu. W Plikach Cookies może być zapisana informacja o tym, z jakich części Serwisu lub innych stron internetowych korzystali Użytkownicy Serwisu w przeszłości.

 

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Pliki Cookies

Pliki Cookies wykorzystujemy w celu:

Podstawą prawną korzystania przez nas z informacji znajdujących się w Plikach Cookies jest zgoda Użytkownika Serwisu.

 

 1. W jaki sposób można cofnąć zgodę na Pliki Cookies

Użytkownik Serwisu może samodzielnie i w każdym czasie, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta na Urządzeniu, wycofać zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies na tym Urządzeniu, blokując tym samym przyjmowanie nowych Plików Cookies.

W większości przeglądarki internetowe oferują możliwość:

Używając funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, z której Użytkownik Serwisu korzysta na Urządzeniu, możliwe jest również usunięcie Plików Cookies dotychczas umieszczonych na Urządzeniu.

Sposób zarządzania Plikami Cookies może się różnić w zależności od rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Należy pamiętać, że zablokowanie lub ograniczenie korzystania z Plików Cookies, jak też usunięcie dotychczas zapisanych Plików Cookies z Urządzenia może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub też całkowicie uniemożliwić korzystanie z jego niektórych funkcjonalności.

 

 1. Pozyskanie i wykorzystanie Plików Cookies

W związku ze świadczeniem Usługi Reklamodawcom i Wydawcom możemy korzystać z informacji zapisanych w Plikach Cookies umieszczonych na Urządzeniach Użytkowników. Informacje te pozyskujemy:

Informacje te nie umożliwiają identyfikacji konkretnego Użytkownika.

Wykorzystujemy je w celu:

Podstawą prawną korzystania z informacji znajdujących się w Plikach Cookies jest zgoda Użytkownika, udzielona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta.

Zgoda na Pliki Cookies może być wycofana w sposób opisany wyżej w pkt III.2.

 

Bezpieczeństwo danych

Zapewnienie danym bezpieczeństwa jest dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego, poza przestrzeganiem przepisów prawa regulujących kwestie związane z ochroną prywatności i danych osobowych, stosujemy wysokiej jakości zabezpieczenia oraz najlepsze praktyki w celu ochrony gromadzonych i wykorzystywanych przez nas danych. Dbamy o to, aby dostęp do nich miały jedynie osoby do tego upoważnione, zaś dzięki zastosowaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych nie dostały się w niekontrolowany sposób w posiadanie osób nieupoważnionych.